Home / Pacioli boekhoudingen / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
  2. Opdrachtnemer: Pacioli Boekhoudingen B.V. te Zwolle

 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudin­gen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaar­den welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

 

3. Aanlevering door opdrachtgever

Om een goede levering van administratieve producten te waarborgen, verplicht opdrachtgever zich tot tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens volgens aanwijzing van Pacioli Boekhoudingen B.V.

4. Aansprakelijkheid

Pacioli Boekhoudingen B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van een onjuiste rapportage of ander geleverd product als deze te wijten zijn aan een onjuiste, onvolledige dan wel niet-tijdige informatieverschaffing door de opdrachtgever.

5. Tarieven

De tarieven zijn exclusief BTW. De tarieven kunnen jaarlijks door Pacioli Boekhoudingen B.V. worden aangepast op grond van prijsontwikkelingen. Pacioli Boekhoudingen B.V. verstrekt hiervan een schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever.

6. Facturering

Pacioli Boekhoudingen B.V. factureert de jaarvergoeding voor de overeengekomen producten in termijnen, welke met de opdrachtgever worden afgesproken. De facturen kunnen zowel digitaal als op papier worden uitgereikt.

Producten die niet tot de jaarvergoeding behoren en die op verzoek van de opdrachtgever door Pacioli Boekhoudingen B.V. in aanvulling op de overeenkomst worden geleverd, worden gefactureerd na oplevering van ieder product.

7. Betaling

Pacioli Boekhoudingen B.V. accepteert uitsluitend betalingen door middel van incasso.

Opdrachtgever machtigt Pacioli Boekhoudingen B.V. om door middel van Europese Incasso bedragen af te schrijven van het in de overeenkomst vermelde rekeningnummer wegens de facturering van producten welke geleverd worden door Pacioli Boekhoudingen B.V.

De opdrachtgever heeft de bevoegdheid om het bedrag van een incasso binnen het wettelijk maximum aantal dagen na afschrijving en zonder opgaaf van reden bij de eigen bank terug te vorderen. Pacioli Boekhoudingen B.V. heeft het recht haar werkzaamheden te staken indien de betaling door opdrachtgever niet volgens de voorwaarden wordt voldaan.

Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling is, worden administratiekosten in verband met de incasso volledig doorberekend, waaronder de kosten van administratieve verwerking tegen uurtarief.

8. Geheimhouding

Pacioli Boekhoudingen B.V. behandelt alle informatie betreffende de opdrachtgever strikt vertrouwelijk en zal geen informatie aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking.

9. Toestemming opvraag belastingdienst

Opdrachtgever geeft Pacioli Boekhoudingen B.V. toestemming om fiscale gegevens op te vragen bij de belastingdienst die nodig zijn voor het opleveren van overeengekomen producten. Onder deze toestemming valt tevens de automatische toezending van elektronische kopie aanslagen en serviceberichten door de belastingdienst aan Pacioli Boekhoudingen B.V..

10. Contractduur

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één boekjaar met jaarlijks stilzwijgende verlenging voor achtereenvolgende boekjaren. Pacioli Boekhoudingen B.V.. .stuurt de opdrachtgever jaarlijks een bijgewerkte overeenkomst met de producten en tarieven voor het nieuwe boekjaar.

11. Contractwijziging

De producten en aantallen die in de overeenkomst zijn vermeld kunnen binnen een boekjaar niet worden gewijzigd, tenzij naar het oordeel van Pacioli Boekhoudingen B.V. sprake is van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever die een wijziging rechtvaardigen. De opdrachtgever ontvangt van doorgevoerde wijzigingen schriftelijk bericht.

12. Opzegging

De overeenkomst kan uitsluitend per boekjaar worden opgezegd en dient schriftelijk plaats te vinden met ondertekening door alle opdrachtgevers. De opzegtermijn eindigt op de datum zoals vermeld in de bijgewerkte overeenkomst voor het nieuwe boekjaar.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdracht­gever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdracht­nemer zijn woonplaats heeft.
  3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

 

 

Top