Disclaimer

Pacioli Boekhoudingen B.V. besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter eerste oriëntatie, terwijl elk gebruik daarvan voor eigen risico van de gebruiker komt, en niet is toegestaan voor commerciële doeleinden.

Alleen  voor adviezen en werkzaamheden die Pacioli Boekhoudingen B.V. in opdracht verstrekt of verricht, kan zij verantwoordelijkheid dragen en kunnen voor het in opdracht gegeven doel worden gebruikt.

Pacioli Boekhoudingen B.V. aanvaardt daarin slechts aansprakelijkheid op de voet van haar algemene voorwaarden.

In de op deze website aangeboden informatie kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen.

Pacioli Boekhoudingen B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in de op deze informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen, of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Pacioli Boekhoudingen aan u via deze website van of anderszins langs elektronische weg. Pacioli Boekhoudingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor informatie, die op deze website is opgenomen, en die ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Pacioli Boekhoudingen garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De intellectuele eigendom op deze website berust bij Pacioli Boekhoudingen B.V. Het is zonder schriftelijke toestemming van Pacioli Boekhoudingen B.V. niet toegestaan om deze website of delen daarvan op te slaan, te wijzigingen, te bewerken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

Top